Thai lernen in Lauterstein Thai lernen, Thai - Unterricht, Thai - Sprachkurs in Lauterstein und im Raum Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ulm, Geislingen, Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg, Eislingen, Heidenheim, Süßen, Kuchen, Böhmenkirch und Donzdorf.
Thai lernen in LautersteinThai lernen, Thai - Unterricht, Thai - Sprachkurs in Lauterstein und im Raum Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ulm, Geislingen, Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg, Eislingen, Heidenheim, Süßen, Kuchen, Böhmenkirch und Donzdorf. 

รับปรึกษาเกี่ยวกับ: การทำสื่อ/ การใช้โปรแกรมที่จำเป็น/ การทำหนังสือเรียนแบบบ้าน ๆ เพื่อจำหน่ายด้วยตัวเองในเยอรมนี

ถ้า:

 

- คุณครูสนใจที่จะเรียนรู้การทำสื่อการเรียนการสอนด้วยตัวเองหรือทำใบงานขาย แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

 

- อยากจะสอนออนไลน์แต่ใช้สื่อและโปรแกรมที่จำเป็นต่อการสอนไม่เป็น

 

- อยากทำหนังสือเรียนแบบบ้าน ๆ เพื่อจำหน่ายด้วยตัวเอง(ในเยอรมนี)โดยไม่ง้อสำนักพิมพ์ แต่จับต้นชนปลายไม่ถูก

 

คุณครูสามารถนัดเวลามาปรึกษาและเรียนรู้กับครูเดี่ยวได้เลยนะคะ ยินดีแชร์จากประสบการณ์ตรงค่ะ (ออนไลน์ผ่าน Zoom หรือเจอกันที่ Lauterstein)

_______________________________

 

ค่าปรึกษา 45 นาที (1 คาบ = 1 x 45 นาที): 

โอนเงินล่วงหน้าเท่านั้น

 

- แบบเดี่ยว = 30 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๒ คน = คนละ 27 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๓ คน = คนละ 25 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๔-๖ คน = คนละ 23  ยูโร/ 45 นาที

 

*****************************************

ถ้าปรึกษากับครูเดี่ยวแล้วสนใจที่จะเรียนเจาะลึกรายละเอียดลงไปอีกก็สามารถลงเรียน Work-Shop แบบเต็มตัวได้เลยนะคะ ครูเดี่ยวจะพาทำเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างช้า ๆ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ได้จริง ระยะเวลาในการสอนขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และความตั้งใจของผู้เรียนค่ะ ปรกติแต่ละโปรแกรมจะเรียนไม่เกิน 12 คาบ ยกเว้นว่าผู้เรียนไปช้าหรืออยากต่อยอดให้ลึกลงไปอีก

 

ค่าเรียนทำ Work-Shop (อย่างน้อย 2 คาบ = 2 x 45 นาที):

โอนเงินล่วงหน้าเท่านั้น


"ราคาเรียน 2-7 คาบ (2-7 x 45 นาที)"

 

- แบบเดี่ยว = 28  ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๒ คน = คนละ 26  ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๓ คน = คนละ 24 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๔-๖ คน = คนละ 22  ยูโร/ 45 นาที

 

------------------------------------------------

"ราคาเรียน 8-12 คาบ (8-12 x 45 นาที)"

 

- แบบเดี่ยว = 26 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๒ คน = คนละ 24 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๓ คน = คนละ 22 ยูโร/ 45 นาที

- แบบกลุ่ม ๔-๖ คน = คนละ 20  ยูโร/ 45 นาที

 

Achtung!!!

เพื่อความแฟร์และเป็นการไม่ปิดโอกาสกัน อีกทั้งเวลาที่มีจำกัด หลังจากที่จองและจ่ายค่าเรียนแล้ว ผู้เรียนต้องเรียนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

 

- เรียน 2-4 คาบ ต้องเรียนให้จบภายใน 2 อาทิตย์

- เรียน 5-7 คาบ ต้องเรียนให้เสร็จภายใน 1 เดือน

- เรียน 9-12 คาบ ต้องเรียนให้เสร็จภายใน 2 เดือน

 

ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงินนะคะ!! ถ้าหาเวลามาเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไม่ได้ก็จะไม่มีการคืนเงินให้ค่ะ

 

ผู้เรียนสามารถจับกลุ่มมาเรียนกับเพื่อนได้

บางเรื่องที่สามารถเรียนต่อกันหลายคาบได้ ก็เรียนแบบเร่งรัดให้จบภายใน 1-2 วันได้

 

!! กรณีที่มีค่าสื่อ/ค่าส่งสื่อและอุปกรณ์ในการเรียน ผู้เข้าร่วมอบรมต้องออกค่าใช้จ่ายเอง อุปกรณ์บางส่วนต้องจัดหากันเอง!!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und informieren Sie sich näher zu unseren Angeboten. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Druckversion | Sitemap
© Doddiew Emphob